Wie zijn wij en wat doen wij?

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer K. Kuilman (voorzitter), mevrouw H. van Gelder (secretaris), de heer P. Peeters Weem (penningmeester) en de heer H. Tromp (algemeen lid). Er is een vacature voor een 5e bestuurslid.

De activiteiten van het bestuur bestaan uit:

  1. het beheer van de panden uit de erfenis van de heer Steinvoorte en de exploitatie daarvan. Uit de opbrengsten van de verhuur (na aftrek van onderhoudskosten) wordt de doelstelling gerealiseerd, te weten
  2. het ondersteunen van initiatieven om het welzijn van ouderen in de stad Leeuwarden te bevorderen. Het bestuur ontplooit zelf geen activiteiten daartoe, maar ondersteunt initiatieven van derden die daartoe een aanvraag bij de Stichting doen.

Het bestuur heeft zich verplicht om het vermogen van de Stichting zo goed mogelijk te beheren en om de opbrengsten uit het vermogen conform de statuten ten goede te laten komen aan de doelgroep. Het bestuur handelt in overeenstemming met de statuten.

Verantwoording

Doelstelling (uit de statuten):
De Stichting heeft ten doel de bevordering van het leefklimaat in de stad Leeuwarden ten behoeve van ouderen en al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.